در پس آن ظهر پاییزی،

پاییزهای بسیاری آمدند

و میوه بهشتی‌ات را به زمین آوردند.

در قاب روزگار من، امّا

تصویر ذوق کودکانه‌ی تو از طعم انار

خالی ماند.

راستی! آن پاییز که رفتی 

دل از لذت انار شسته بودی؟

یا خبر آوردند

به باغ روشن انارها می‌روی؟