بالاخره امروز از بهزیستی زنگ زدن. گفتن فردا کمیته‌ی تصمیم‌گیری استان برگزار میشه و قراره پرونده ما هم بررسی بشه. باید ده صبح اونجا باشیم...