نمی‌دانم چه حکمتی است در یازدهم شهریور برای ما! سه نقطه‌ی عطف زندگی‌ام در این روز رقم خورده است.

در سه یازدهم شهریور، ما سه تصمیم بزرگ گرفته‌ایم و سه تغییر همیشگی در زندگی‌مان داده‌ایم. اولی‌اش یک روز خیلی خاص بود که برای اولین بار از ما زوج ساخت؛ چیزی که پیش از آن نبودیم. 

دومی‌اش روزی بود که ما زندگی مشترکمان را زیر یک سقف آغاز کردیم و از ما زوج تازه‌تری ساخت که پیش از آن نبودیم. 

سومی‌اش می‌شود امروز! خبر خوبی آمد و تصمیم بزرگی به همراهش آورد، تصمیمی که نقطه‌ی پایان بی‍شمار سؤال و تردید و نخواستن بود؛ تصمیمی که از ما زوج دیگری می‌سازد که پیش از آن نبوده‌ایم.